progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-02-04

Mentor S.A.

Szosa Chełmińska 177-181

87-100 Toruń

Tax ID [tax identification number]: 9560003240

Contact person:

Katarzyna Wysocka

Tel.:

e-mail: katarzyna.wysocka@mentor.pl

Ubezpieczenie OC i majątku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

PROCEEDINGS NO Z7/39779

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: ZOZ.ZP.382-1/21

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jestUbezpieczenie OC i majątku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ”.

2. Rodzaj zamówienia: usługa.

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe.

66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)

66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części :

Część I : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

· Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych.

· Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez zamawiającego działalności leczniczej.

· Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

Część II : Ubezpieczenie majątku:

· Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( AR)

· Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego (EEI)

1. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do:

a) 30 % wartości zamówienia podstawowego w części I

b) 30% wartości zamówienia podstawowego w części IIDeadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...